Điều Khoản Sử Dụng


Tổng quan

Chào mừng bạn đến với trang web của UPFOS. Trong toàn bộ trang, thuật ngữ “chúng tôi” đề cập đến "UPFOS". UPFOS cung cấp trang web này đến bạn, gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn cho người dùng, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, nội dung, chính sách và thông báo được nêu ở đây.

Bằng việc truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc đặt mua hàng, đồng nghĩa bạn đã tham gia vào dịch vụ của chúng tôi và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản, điều kiện sau ("Điều khoản sử dụng", "Điều Kiện"), bao gồm các điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung được tham chiếu ở đây hoặc có sẵn bởi các đường dẫn liên kết. Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các Điều khoản Sử dụng này được coi là một đề nghị, thì việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các Điều khoản Sử dụng này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới được thêm vào trang web hiện tại cũng sẽ phải tuân theo Điều khoản sử dụng. Bạn có thể xem lại nội dung cập nhật mới nhất của Điều khoản Sử dụng bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi, hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này bằng cách đăng tải nội dung cập nhật và/hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi có bất kỳ thay đổi được đăng tải cũng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Mục 1 - Điều khoản Cửa hàng Trực tuyến

Bằng việc đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất đạt độ tuổi thành niên ở tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn, hoặc bạn đã đủ tuổi ở tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn, và bạn đã đồng ý cho chúng tôi cho phép bất kỳ những người lệ thuộc bạn sử dụng trang web này.

Bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào cũng như khi sử dụng dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).

Bạn không được truyền bất kỳ vi rút hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.

Việc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc Dịch vụ của bạn bị chấm dứt ngay lập tức.

Mục 2 - Điều khoản chung

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển mà không được mã hóa và liên quan đến (a) truyền thông tin qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình truyền qua mạng.

Bạn đồng ý không: sao chép, nhân bản, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ, truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà dịch vụ được cung cấp mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Những tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này được đưa vào để thuận tiện và sẽ không hạn chế hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

Mục 3 - Tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp như thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu trên trang web này là rủi ro của riêng bạn.

Trang web này có thể chứa thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử không phải là hiện tại và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang của mình. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

Mục 4 - Những thay đổi về dịch vụ và giá cả

Giá dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần báo trước. Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào trong đó) mà không cần thông báo vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp của Dịch vụ.

Mục 5 - Dịch vụ

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không bắt buộc, giới hạn việc bán Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc khu vực tài phán nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về dịch vụ hoặc giá dịch vụ có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ đề nghị nào cho bất kỳ dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này đều vô hiệu nếu bị cấm.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được sẽ đáp ứng mong đợi của bạn hoặc bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

Mục 6 - Độ chính xác của thông tin thanh toán và tài khoản

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn hàng nào mà bạn đặt với chúng tôi. Theo quyết định riêng, chúng tôi có thể giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng đã mua cho mỗi người, mỗi hộ hoặc theo đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn hàng được đặt bởi cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và/hoặc các đơn hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và/hoặc giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách liên hệ qua e-mail và/hoặc địa chỉ thanh toán/số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đơn đặt hàng được thực hiện. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo nhận định riêng của chúng tôi, dường như được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật ngay tài khoản của mình và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần.

Mục 7 - Thanh toán Phí, Gia hạn Tự động

Các khoản phí áp dụng cho các dịch vụ UPFOS có sẵn tại trang web UPFOS và được công bố trong Dịch vụ. UPFOS bảo lưu quyền thay đổi Phí hoặc các khoản phí áp dụng và thực hiện các khoản phí mới bất kỳ lúc nào, sau ba mươi (30) ngày thông báo trước cho bạn (có thể được gửi bằng email đến địa chỉ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi gần nhất).

Trừ khi có thỏa thuận cụ thể bằng văn bản giữa Người dùng và UPFOS khi bắt đầu thời hạn đăng ký, khi kết thúc bất kỳ thời hạn dịch vụ nào, dù là hàng tháng hay các hạn mức khác, UPFOS sẽ tự động gia hạn dịch vụ trong cùng thời hạn và sẽ tính phí thẻ tín dụng hoặc PayPal của người dùng tài khoản vào ngày đầu tiên của thời hạn gia hạn.

Các khoản thanh toán cho tất cả các tài khoản đơn sẽ đến hạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán.

Nếu thanh toán không được thực hiện vào giai đoạn cuối khoảng thời gian 30 ngày, tài khoản của người dùng sẽ bị đóng băng và không thể truy cập được cho đến khi UPFOS xử lý tất cả các giao dịch chưa thanh toán. Người dùng có trách nhiệm thanh toán tất cả các số dư chưa thực hiện một cách kịp thời và duy trì cập nhật thông tin thanh toán. Nếu không tuân thủ, vào giai đoạn cuối của 180 ngày, tài khoản của người dùng sẽ bị vô hiệu hóa và tất cả dữ liệu sẽ không thể truy xuất được nữa.

Mục 8 - Hoàn trả các khoản phí

Trừ những quy định cụ thể trong phần này, tất cả các dịch vụ UPFOS đều được trả trước cho khoảng thời gian đã chọn (hàng tháng hoặc các hạn mức khác) và không được hoàn lại. Điều này bao gồm các tài khoản được gia hạn theo phần trước.

Khi người dùng đã thanh toán hủy tài khoản, người dùng sẽ không được hoàn lại tiền cho lần thanh toán gần nhất (hoặc bất kỳ lần nào trước đó). Các yêu cầu hoàn tiền khác có thể được xử lý theo quyết định riêng của nhân viên UPFOS.

Để hủy hoặc hạ các hạn mức, vui lòng nhấp vào liên kết hoặc nút có nội dung “Hủy” hoặc “Thay đổi” và làm theo hướng dẫn.

Nếu bạn có thắc mắc trong khi hủy tài khoản của mình, bạn đồng ý chờ phản hồi thư từ email của nhân viên chúng tôi. Yêu cầu hủy được gửi qua email đến api@jetcommerce.cn sẽ không được xử lý và sẽ được trả lời bằng phản hồi tự động. Bạn phải sử dụng biểu mẫu của chúng tôi để xử lý việc hủy bỏ của bạn.

Mục 9 - Các công cụ tùy chọn

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ quyền kiểm soát đầu vào nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như vậy “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ xác nhận nào. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ/hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.

Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web là hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và toàn quyền quyết định, bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và chấp thuận các điều khoản mà các công cụ được cung cấp bởi (các) nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.

Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới như vậy cũng sẽ tuân theo các Điều khoản Sử dụng này.

Phần 10 - Liên kết của bên thứ ba

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.

Các liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không được liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung, độ chính xác và chúng tôi không đảm bảo và không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba, hoặc đối với bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thông tin của bên thứ ba và đảm bảo rằng bạn hiểu rõ trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Các khiếu nại, tuyên bố, thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba phải được chuyển đến bên thứ ba.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Amazon Afiiliate. Chúng tôi là người tham gia vào Chương trình liên kết Amazon Services LLC, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế để cung cấp phương tiện cho chúng tôi kiếm tiền bằng cách liên kết với Amazon.com và các trang web liên kết.

Mục 11 - Nhận xét của người dùng, phản hồi và các nội dung được gửi đi

Nếu bạn gởi đi một số thông tin cụ thể theo yêu cầu từ chúng tôi (ví dụ: bài dự thi), hoặc bạn tự nguyện gởi những ý tưởng sáng tạo, đề xuất, kế hoạch, các tài liệu khác, bằng hình thức trực tuyến, qua email, qua bưu điện hoặc khác (gọi chung là "bình luận), bạn đồng ý rằng bất cứ lúc nào không hạn chế, chúng tôi có thể chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào mà bạn chuyển tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) phải bảo mật bất kỳ bình luận nào; (2) bồi thường cho bất kỳ ý kiến nào; hoặc (3) trả lời bất kỳ nhận xét nào.Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xác định là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản Sử dụng này.

Bạn đồng ý rằng bình luận của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, tính cách hoặc các quyền cá nhân hoặc độc quyền khác. Bạn cũng đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc khiêu dâm, hoặc chứa bất kỳ vi rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào theo bất kỳ cách nào. Bạn không được sử dụng một địa chỉ e-mail sai, đóng vai là một người nào đó không phải là bạn, hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ bình luận nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ bình luận nào bạn đưa ra và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ bình luận nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng tải.

Mục 12 - Thông tin cá nhân

Việc bạn gửi thông tin cá nhân qua trang web được tuân thủ theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Xem thêm tại trang Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Mục 13 - Lỗi, Không Chính Xác và Thiếu Sót

Đôi khi có thể có những thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả dịch vụ, giá cả, khuyến mại, ưu đãi và tính khả dụng. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi nào, sự không chính xác hoặc thiếu sót, và chúng tôi có quyền thay đổi, hoặc cập nhật thông tin, hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào là không chính xác vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng).

Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về giá cả, ngoại trừ khi luật pháp yêu cầu. Không có ngày cập nhật hoặc làm mới cụ thể nào được áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào được thực hiện để chỉ ra rằng tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

Mục 14 - Sử dụng bị Cấm

Ngoài các điều cấm khác được quy định trong Điều khoản Sử dụng, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của trang web: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) để lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật, pháp lệnh hoặc pháp lệnh quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang nào; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, bôi nhọ, vu khống, miệt thị, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật; (f) gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm; (g) tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web liên quan, các trang web khác hoặc Internet; (h) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) để gửi thư rác, lừa đảo, lý do, trình thu thập thông tin, thu thập thông tin hoặc đánh lừa; (j) cho bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc trái đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan nếu vi phạm bất kỳ mục đích sử dụng nào bị cấm.

Mục 15 - Bảo đảm từ chối trách nhiệm; Trách nhiệm hữu hạn

Chúng tôi không đảm bảo, đại diện rằng việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong khoảng thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn hoàn toàn đồng ý rằng việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ do bạn tự chịu rủi ro. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm được cung cấp cho bạn (trừ khi được chúng tôi tuyên bố rõ ràng) được cung cấp 'nguyên trạng' và 'sẵn có' để bạn sử dụng, mà không có bất kỳ đại diện, bảo đảm hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý về khả năng bán được, chất lượng có thể bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, quyền sở hữu và không vi phạm.

Trong mọi trường hợp, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại hoặc bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt thiệt hại do hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, khoản tiết kiệm bị mất, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại nào tương tự, mặc dù dựa trên hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc những hình thức khác có thể phát sinh từ sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua bằng dịch vụ hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền hoặc cung cấp thông qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng của họ. Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, ở các tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn ở mức tối đa được pháp luật cho phép.

Mục 16 - Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ UPFOS (gồm công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập và nhân viên) vô hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, kể cả hợp lý phí luật sư, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc các tài liệu mà họ đưa vào bằng cách tham chiếu, hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc các quyền của bên thứ ba.

Mục 17 - Tính hiệu lực từng phần

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó vẫn sẽ có hiệu lực thi hành ở mức tối đa mà luật hiện hành cho phép và phần không thể thi hành sẽ được coi là bị cắt khỏi các Điều khoản sử dụng, xác định này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

Mục 18 - Chấm dứt

Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt hợp đồng sẽ vẫn tồn tại sau khi hợp đồng này chấm dứt cho mọi mục đích.

Các Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu theo phán quyết duy nhất của chúng tôi, hoặc chúng tôi nghi ngờ hoặc bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Điều khoản Sử dụng này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản tiền đến hạn bao gồm cả ngày chấm dứt; và/hoặc theo đó có thể từ chối bạn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

Mục 19 - Toàn bộ thỏa thuận

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Điều khoản Sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế mọi thỏa thuận, thông tin liên lạc và đề xuất trước đây hoặc đương thời, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước Điều khoản sử dụng).

Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được hiểu là chống lại bên soạn thảo.

Mục 20 - Luật điều chỉnh

Các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ thỏa thuận riêng biệt nào chúng tôi cung cấp cho bạn theo Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Vương quốc Anh.

Mục 21 - Thay đổi Điều khoản Sử dụng

Bạn có thể xem lại cập nhật mới nhất của Điều khoản Sử dụng bất kỳ lúc nào tại trang này.

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này bằng cách đăng các cập nhật và thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để cập nhật các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản Sử dụng được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Mục 22 - Thông tin liên hệ

Các câu hỏi về Điều khoản Sử dụng xin gửi về chúng tôi theo địa chỉ api@jetcommerce.cn.